Schoolraad

In uitvoering van het Vlaamse Participatiedecreet zijn alle vrije scholen in Vlaanderen sinds 1 april 2005 verplicht om een schoolraad op te richten. De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee) vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap.

 

De schoolraad mag vrijblijvend advies geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.

 

Daarnaast is de schoolraad verplicht om de school te adviseren over onderstaande onderwerpen.
Het advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd. De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de schoolraad. 

 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het studieaanbod;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer;
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • het beleid inzake experimenten en projecten.

 

De inrichtende macht moet ook overleggen met de schoolraad over onderstaande onderwerpen. Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van inrichtende macht en schoolraad. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing. 

 • Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement. 
 • Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen 
 • Het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan
 • De vaststelling en de wijziging van het beleidsplan 
 • Beslissingen inzake de jaarplanning van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten.
 • Beslissingen inzake de infrastructuurwerken. 
 • De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten. 
 • Het bepalen van het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school; 
 • Het bepalen van de duur van de stageactiviteiten

 

De schoolraden worden om de vier jaar opnieuw samengesteld. De directeur woont de vergadering van rechtswege bij  met raadgevende stem.